Báo cáo quản trị
Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2017 của PPC
26/01/2018
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2017 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư...
Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 của PPC
25/01/2018
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017 của PPC
28/07/2017
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại...
Công bố thông tin Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2016
08/06/2017
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 – Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty trong năm 2016 (xem và download tại đây).
Báo cáo quản trị công ty năm 2016
24/01/2017
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo quản trị công ty năm 2016. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Báo cáo quản trị công ty năm 2015
04/02/2016
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin về Báo cáo quản trị công ty năm 2015 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
12