Báo cáo quản trị
Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị năm 2019 của PPC
22/01/2020
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2019 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo. (Xem và download tại đây)
Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019 của PPC
29/07/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo. (Xem và download tại...
Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 của PPC
30/01/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo. (Xem và download tại đây)  
Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018 của PPC
27/07/2018
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo. (Xem và download tại...
Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2017 của PPC
26/01/2018
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2017 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư...
Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 của PPC
25/01/2018
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
12