Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính quý 4/2016
20/01/2017
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tài chính quý 4/2016. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây);(Xem và download tại đây)
Báo cáo tài chính quý 3/2016
24/10/2016
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Bổ nhiệm Phó Giám đốc và Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và...
Báo cáo tài chính bán niên năm 2016
17/08/2016
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm năm 2016. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Báo cáo tài chính quý 2/2016
20/07/2016
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2/2016. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Báo cáo tài chính quý I/2016
22/04/2016
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Báo cáo tài chính quý I/2016 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Báo cáo tài chính năm 2015
02/03/2016
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2015 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
123