Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính quý 1/2017
18/04/2017
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1/2017. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây) ; 
Công bố Báo cáo tài chính Quý I/ 2017
18/04/2017
– Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tài chính Quý I/ 2017 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Báo cáo tài chính năm 2016
06/03/2017
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2016. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây); (xem và download tại...
Báo cáo tài chính quý 4/2016
20/01/2017
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tài chính quý 4/2016. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây);(Xem và download tại đây)
Báo cáo tài chính quý 3/2016
24/10/2016
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Bổ nhiệm Phó Giám đốc và Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và...
Báo cáo tài chính bán niên năm 2016
17/08/2016
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm năm 2016. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)