Báo cáo thường niên
Công bố Báo cáo thường niên năm 2019 của PPC
08/04/2020
Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Công bố Báo cáo thường niên năm 2018 của PPC
04/04/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo thường niên năm 2018 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Công bố Báo cáo thường niên năm 2017 của PPC
28/03/2018
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo thường niên năm 2017 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Công bố Báo cáo thường niên năm 2016 của PPC
08/06/2017
Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2016 của PPC – Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty. (xem và download tại đây).
Báo cáo thường niên 2016
21/03/2017
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo thường niên 2016. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Báo cáo thường niên 2015
15/03/2016
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin về Báo cáo thường niên 2015 PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
12