Quản trị tài chính
Công bố thông tin Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2016
08/06/2017
– Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty trong 6 tháng đầu năm 2016 (xem và download tại đây).
Công bố thông tin Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2015
08/06/2017
– Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty trong 6 tháng đầu năm 2016 (xem và download tại đây).
Công bố thông tin Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017
08/06/2017
– Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty trong 6 tháng đầu năm 2016 (xem và download tại đây).
Công bố thông tin Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2017
08/06/2017
– Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty trong 6 tháng đầu năm 2016 (xem và download tại đây).
Công bố thông tin Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
08/06/2017
– Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty trong 6 tháng đầu năm 2016 (xem và download tại đây).
Sửa đổi khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam
22/07/2016
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Sửa đổi khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà...