Thông báo
Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
01/03/2016
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBP của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2016 2. Ngày giao dịch không...
Lê Quốc Bảo – Người được ủy quyền công bố thông tin – đã bán 19.500 CP
24/06/2015
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Quốc Bảo – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin – Mã chứng khoán: PBP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi...
Lê Quốc Bảo – Người được ủy quyền công bố thông tin – đăng ký bán 19.500 CP
18/06/2015
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Quốc Bảo – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin – Mã chứng khoán: PBP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi...
Lê Quốc Bảo – Người được ủy quyền công bố thông tin – đã bán 0 CP
08/05/2015
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Quốc Bảo – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin – Mã chứng khoán: PBP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi...
Thay đổi thông tin liên hệ
25/03/2015
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố về việc thay đổi thông tin liên hệ.Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
HNX: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Bao bì Dầu Khí Việt Nam
01/12/2014
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán, cụ thể như sau: + Tên công ty: CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam + Tên tiếng Anh: PetroVietnam...