Thông báo
Công bố thông tin việc Bổ nhiệm Phó Giám đốc và Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng của PPC
17/08/2017
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Bổ nhiệm Phó Giám đốc và Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và...
Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam
08/06/2017
Ngày 12/07/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành Quyết định số 426/QĐ-SGDHN ngày 12/07/2016 về việc chấp thuận niêm yết bổ sung Cổ phiếu Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam như...
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam
08/06/2017
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam Theo Thông báo số 714/TB-SGDHN ngày 20/07/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã...
Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
04/05/2017
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBP của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam như sau: 1. Ngày...
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
24/02/2017
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBP của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam như sau: 1. Ngày...
Ngày 27/07/2016, ngày giao dịch đầu tiên 816,249 cổ phiếu PBP niêm yết bổ sung
20/07/2016
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Ngày giao dịch đầu tiên 816,249 cổ phiếu PBP niêm yết bổ sung. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và...
<<...345678