Thông báo
Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
04/05/2017
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBP của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam như sau: 1. Ngày...
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
24/02/2017
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBP của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam như sau: 1. Ngày...
Ngày 27/07/2016, ngày giao dịch đầu tiên 816,249 cổ phiếu PBP niêm yết bổ sung
20/07/2016
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Ngày giao dịch đầu tiên 816,249 cổ phiếu PBP niêm yết bổ sung. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và...
Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 816,249 cổ phiếu
14/07/2016
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin về việc Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 816,249 cổ phiếu của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham...
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
14/07/2016
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và...
CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
15/06/2016
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham...