GDKHQ nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 4:1

Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBP của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2016
3. Lý do và mục đích:
* Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
– Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (Người sở hữu 04 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 4:1 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 855 cổ phiếu. Với tỷ lệ phân bổ quyền là 4:1, cổ đông A sẽ được nhận 855:4=213,75 cổ phiếu mới, phần lẻ 0.75 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
– Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam và xuất trình chứng minh nhân dân.
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký./.