Lê Quốc Bảo – Người được ủy quyền công bố thông tin – đã bán 19.500 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Quốc Bảo
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin
– Mã chứng khoán: PBP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19.500 CP (tỷ lệ 0,6%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 19.500 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 19.500 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 23/06/2015
– Ngày kết thúc giao dịch: 23/06/2015.