Lê Quốc Bảo – Người được ủy quyền công bố thông tin – đăng ký bán 19.500 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Quốc Bảo
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin
– Mã chứng khoán: PBP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19.500 CP (tỷ lệ 0,6%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 19.500 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/06/2015
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/07/2015.