Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBP của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016
3. Lý do và mục đích:
* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
– Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 ( 01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
– Thời gian họp: Từ ngày 13/4/2016 đến ngày 16/4/2016
– Địa điểm tổ chức họp: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
– Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty PPC năm 2015;
+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Giám đốc;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam;
+ Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015;
+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích các quỹ năm 2016;
+ Quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016;
+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy phép đăng ký kinh doanh của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam.
+ Thông qua Điều lệ CTCP Phân bón Dầu khí Việt Nam;
+ Tăng vốn Điều lệ của CTCP Phân bón Dầu khí Việt Nam bằng hình thức phát hành cổ phiếu thông qua việc trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu;
+ Bầu, miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;
+ Các vấn đề quan trọng khác.