Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBP của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2017
3. Lý do và mục đích:
* Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:
– Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,500 đồng)
– Thời gian thực hiện: 30/05/2017
– Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam tại Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/05/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.