Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBP của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2017
3. Lý do và mục đích:
* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
– Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 ( 01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
– Thời gian họp: Từ ngày 10/04/2017 đến ngày 28/04/2017
– Địa điểm tổ chức họp: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.
– Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2016;
+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2016;
+ Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam;
– Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 của Giám đốc;
+ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam;
+ Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2016;
+ Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và trích các Quỹ năm 2017;
+ Quyết toán thù lao cho các TV. HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016;
– Nội dung họp: + Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
+ Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017;
+ Thông qua hợp đồng mua bán giữa PPC và PVCFC (Hợp đồng cung cấp Bao bì năm 2017. hợp đồng cung cấp Ure phế phẩm, hợp đồng phân phối Phân N. Humate + TE);
+ Và các vấn đề khác.