Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam

Theo Thông báo số 1123/TB-SGDHN ngày 20/09/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận ngày đăng ký giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam. Công ty trân trọng thông báo đến toàn thể cổ đông Công ty ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung là ngày 26/09/2018.

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung  (xem và download tại đây)