MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ CẢI TẠO SỬA CHỮA MỘT SỐ HẠNG MỤC NHỎ TRONG KHUÔN VIÊN CÔNG TY PPC NĂM 2019

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)

ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.

ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

  1. Tên gói thầu: “Cải tạo sửa chữa một số hạng mục nhỏ trong khuôn viên Công ty PPC năm 2019”
  • Loại gói thầu: Thuê dịch vụ.
  • Nguồn vốn:  Vốn SXKD năm 2019 của PPC
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
  2. Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
  3. Thời gian phát hành YCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 25/09/2019 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 01/10/2019.

Đ/C phát hành YCCG: Công ty PPC.

Email: hungnv@pbp.vn

  1. YCCG phát hành miễn phí
  2. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 01/10/2019
  3. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 01/10/2019