PPC tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 14/4/2016 vừa qua, Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với sự tham dự của các cổ đông, đại diện 2.288.600 cổ phần chiếm 70,09% cổ phần công ty.

Đại hội đã thông qua và thống nhất các vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu tổ chức của công ty, cụ thể như sau:

– Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty năm 2015.

– Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2015.

– Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

– Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2015 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

– Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty. Cụ thể theo các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
+ Sản lượng sản xuất : 18.514.265 bao.
+ Sản lượng tiêu thụ : 18.514.265 bao.
+ Doanh thu : 145.679 triệu đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế : 5.415 triệu đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế : 4.874 triệu đồng.

– Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2016.

– Thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2016.

– Thông qua Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

– Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam.

– Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy phép kinh doanh Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam.

– Thông qua việc đầu tư Dự án Nhà máy Sản xuất Phân bón Dầu khí Bạc Liêu.

– Thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam.

– Thông qua việc phê chuẩn tái bổ nhiệm Ông Lê Quốc Dũng tiếp tục đảm nhận chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam cho đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị đương nhiệm.

– Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam.

– Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam.

Sau hơn 5 năm hoạt động, Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) đã khai thác công suất hoạt động tối đa của nhà máy sản xuất bao bì và đang từng bước khẳng định chất lượng, uy tín thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước. Trong năm 2016, PPC sẽ đầu tư mở rộng dây chuyền công nghệ sản xuất bao bì với mục tiêu đạt công suất 30 triệu bao/năm nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của các khách hàng truyền thống và các khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước.

Để kế thừa các lợi thế sẵn có và uy tín thương hiệu Dầu khí, đồng thời để đáp ứng nhu cầu thị trường, trong năm 2016 Công ty PPC tiếp tục triển khai dự án Nhà máy sản xuất phân bón Dầu khí Bạc Liêu để cung cấp dòng sản phẩm ưu việt Đạm đen N.Humate + TE phục vụ cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Đây là dự án được đánh giá mang lại lợi ích kinh tế và giá trị xã hội cao với mức lợi nhuận khoảng 12 tỷ đồng/năm, đóng góp ngân sách tỉnh khoảng 3 tỷ đồng/năm và giải quyết công việc làm cho nguồn lao động địa phương và khu vực.

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã khép lại với sự đồng thuận cao của quý vị cổ đông thông qua các chủ trương, kế hoạch hành động cụ thể. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc triển khai thực hiện các chủ trương đối với các phòng/ban/người lao động để cùng nhau quyết tâm nổ lực học hỏi và làm việc tăng cường năng lực doanh nghiệp canh tranh trong thời buổi hội nhập quốc tế.