THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DV HỔ TRỢ SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ PHÂN BÓN NĂM 2019

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)

ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.

ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

  1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ hổ trợ sản xuất Bao bì và Phân bón năm 2019
  • Loại gói thầu: Thuê dịch vụ.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2019
  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
  2. Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
  3. Thời gian phát hành YCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 12/06/2019 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 17/06/2019.

Đ/C phát hành YCCG: Phòng KD

Email: hangntl@pbp.vn).

  1. YCCG phát hành miễn phí
  2. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 17/06/2019
  3. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 17/06/2019