THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DV HỔ TRỢ SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ PHÂN BÓN NĂM 2019 THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DV HỔ TRỢ SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ PHÂN BÓN NĂM 2019

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)

ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.

ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

  1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ hổ trợ sản xuất Bao bì và Phân bón năm 2019
  • Loại gói thầu: Thuê dịch vụ.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2019
  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
  2. Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
  3. Thời gian phát hành YCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 12/06/2019 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 17/06/2019.

Đ/C phát hành YCCG: Phòng KD

Email: hangntl@pbp.vn).

  1. YCCG phát hành miễn phí
  2. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 17/06/2019
  3. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 17/06/2019