Ông Trần Chí Nguyện

Chức vụ :

Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Quốc Dũng

Chức vụ :

Ủy viên HĐQT
Giám đốc Công ty

Ông Trần Thiên Hồng

Chức vụ :

Ủy viên HĐQT

Ông Tống Việt Thống

Chức vụ :

Ủy viên HĐQT

Bà Trần Như Quỳnh

Chức vụ :

Ủy viên HĐQT

Hội đồng quản trị
STT Họ tên Chức vụ
1 Ông Trần Chí Nguyện Chủ tịch HĐQT
2 Ông Lê Quốc Dũng Ủy viên HĐQT
Giám đốc Công ty
3 Ông Trần Thiên Hồng Ủy viên HĐQT
4 Ông Tống Việt Thống Ủy viên HĐQT
5 Bà Trần Như Quỳnh Ủy viên HĐQT

Ông Lê Quốc Dũng

Chức vụ :

Giám đốc

Ông Nguyễn Thanh Nhuận

Chức vụ :

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật

Ông Lê Quốc Bảo

Chức vụ :

Phó Giám Đốc Kinh Doanh

Ông Lê Cảnh Khánh

Chức vụ :

Kế toán trưởng

Ban Giám Đốc
STT Họ tên Chức vụ
1 Ông Lê Quốc Dũng Giám đốc
2 Ông Nguyễn Thanh Nhuận Phó Giám Đốc Kỹ Thuật
3 Ông Lê Quốc Bảo Phó Giám Đốc Kinh Doanh
4 Ông Lê Cảnh Khánh Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng

Chức vụ :

Trưởng ban kiểm soát

Ông Nguyễn Quang Tám

Chức vụ :

Thành viên BKS

Ông Vũ Chí Dương

Chức vụ :

Thành viên BKS

Ban Kiểm soát
STT Họ tên Chức vụ
1 Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng Trưởng ban kiểm soát
2 Ông Nguyễn Quang Tám Thành viên BKS
3 Ông Vũ Chí Dương Thành viên BKS