Ông Trần Chí Nguyện

Chức vụ :

Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Trung Kiên

Chức vụ :

Ủy viên HĐQT
Giám đốc Công ty

Ông Trần Thiên Hồng

Chức vụ :

Ủy viên HĐQT

Ông Lê Quốc Dũng

Chức vụ :

Ủy viên HĐQT

Ông Nguyễn Đức Thuận

Chức vụ :

Ủy viên HĐQT

Hội đồng quản trị
STT Họ tên Chức vụ
1 Ông Trần Chí Nguyện Chủ tịch HĐQT
2 Ông Nguyễn Trung Kiên Ủy viên HĐQT
Giám đốc Công ty
3 Ông Trần Thiên Hồng Ủy viên HĐQT
4 Ông Lê Quốc Dũng Ủy viên HĐQT
5 Ông Nguyễn Đức Thuận Ủy viên HĐQT

Nguyễn Trung Kiên

Chức vụ :

Giám Đốc

Nguyễn Thanh Nhuận

Chức vụ :

Phó Giám Đốc

Lê Cảnh Khánh

Chức vụ :

Kế Toán Trưởng

Ban Giám Đốc
STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Trung Kiên Giám Đốc
2 Nguyễn Thanh Nhuận Phó Giám Đốc
3 Lê Cảnh Khánh Kế Toán Trưởng

Ông Vũ Chí Dương

Chức vụ :

Trưởng BKS

Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng

Chức vụ :

Thành viên BKS

Ông Nguyễn Quang Tám

Chức vụ :

Thành viên BKS

Ban Kiểm soát
STT Họ tên Chức vụ
1 Ông Vũ Chí Dương Trưởng BKS
2 Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng Thành viên BKS
3 Ông Nguyễn Quang Tám Thành viên BKS