Quy trình sản xuất được đồng bộ hóa từ khâu thu mua nguyên liệu đến khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi giao hàng. Chú trọng bố trí và nâng cao tay nghề của công nhân trong từng khâu sản xuất, đảm bảo cung cấp sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng.

Quy trình sản xuất được đồng bộ hóa từ khâu thu mua nguyên liệu đến khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi giao hàng. Chú trọng bố trí và nâng cao tay nghề của công nhân trong từng khâu sản xuất, đảm bảo cung cấp sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng.