Ông Nguyễn Đức Thuận

Chức vụ :

Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Trung Kiên

Chức vụ :

Ủy viên HĐQT

Ông Trần Thiên Hồng

Chức vụ :

Ủy viên HĐQT

Ông Đinh Nhật Dương

Chức vụ :

Ủy viên HĐQT

Bà Trần Như Huỳnh

Chức vụ :

Ủy viên HĐQT

Hội đồng quản trị
STT Họ tên Chức vụ
1 Ông Nguyễn Đức Thuận Chủ tịch HĐQT
2 Ông Nguyễn Trung Kiên Ủy viên HĐQT
3 Ông Trần Thiên Hồng Ủy viên HĐQT
4 Ông Đinh Nhật Dương Ủy viên HĐQT
5 Bà Trần Như Huỳnh Ủy viên HĐQT

Ông Nguyễn Trung Kiên

Chức vụ :

Giám Đốc

Ông Nguyễn Thanh Nhuận

Chức vụ :

Phó Giám Đốc

Ban Giám Đốc
STT Họ tên Chức vụ
1 Ông Nguyễn Trung Kiên Giám Đốc
2 Ông Nguyễn Thanh Nhuận Phó Giám Đốc

Ông Lê Cảnh Khánh

Chức vụ :

Trưởng BKS

Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng

Chức vụ :

Thành viên BKS

Bà Nguyễn Hoài Phương

Chức vụ :

Thành viên BKS

Ban Kiểm soát
STT Họ tên Chức vụ
1 Ông Lê Cảnh Khánh Trưởng BKS
2 Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng Thành viên BKS
3 Bà Nguyễn Hoài Phương Thành viên BKS

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555