• Th3 31 2021 11:31 sáng
 • Nguyễn

THÔNG BÁO HỌP VÀ CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin thông báo đến Quý Cổ đông thông tin thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

Thời gian tổ chức: 09 giờ 00 ngày 22/4/2021.

Địa điểm: Hội trường trụ sở chính Công ty (Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu).

Nội dung: Tài liệu ĐHĐCĐTN 2021

 • Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021;
 • Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát;
 • Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty;
 • Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2021;
 • Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 • Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;
 • Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban quản lý điều hành;
 • Thông qua hợp đồng mua bán giữa PPC và PVCFC;
 • Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 • Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ;
 • Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 • Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
 • Về việc 02 bầu thành viên Ban kiểm soát;
 • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
1.Thư mời ĐHCĐ thường niên 2021

1. Giấy uỷ quyền

2. Phiếu đăng ký tham dự

3. Mau so yeu ly lich BKS

4. Đơn đề cử TV BKS

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555