• Th3 30 2022 10:28 sáng
 • Đoàn Vũ Cẩm Phương

THÔNG BÁO HỌP VÀ CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin thông báo đến Quý Cổ đông thông tin thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

 • Thời gian tổ chức: 09 giờ 00 ngày 21/4/2022.
 • Địa điểm: Hội trường – Trụ sở chính Công ty (Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu).
 • Nội dung Đại hội:
 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022;
 2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát;
 3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
 4. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2022;
 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022;
 7. Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban quản lý điều hành;
 8. Thông qua hợp đồng mua bán bao bì giữa Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) và Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC);
 9. Các nội dung khác.

Tài liệu ĐHĐCĐTN 2022 (như đính kèm).

1. Thư mời ĐHCĐ thường niên 2022 –

2. Tài liệu ĐHĐCĐ 2022 30.3.2022-đã nén

3. Giấy uỷ quyền

 

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555