• Th6 25 2018 3:55 chiều
  • Mai Tiên

PPC tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018[:en] PPC successfully held the annual shareholders’ meeting in 2016

[:vi]Ngày 21/06/2018 vừa qua, Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham dự của các cổ đông.

Đại hội đã thông qua và thống nhất các vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu tổ chức của công ty, cụ thể như sau:

– Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty năm 2017.

– Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2018, Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty..

– Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

– Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 đã được kiểm toán.

– Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2018.

– Thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.

– Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam.

– Thông qua quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam.

– Thông qua việc tăng vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam.

– Thông qua việc phê chuẩn tái bổ nhiệm Ông Lê Quốc Dũng tiếp tục đảm nhận chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam cho đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị đương nhiệm.

– Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam.

– Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam.

Sau hơn  8năm hoạt động, Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) đã khai thác công suất hoạt động tối đa của nhà máy sản xuất bao bì và đang từng bước khẳng định chất lượng, uy tín thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước. Trong năm 2018, PPC sẽ tiếp tục làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất sản xuất, cải tiến chất lượng sản phẩm bao bì nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của các khách hàng truyền thống và các khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước.

Đồng thời, PPC tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản phẩm phân bón Humate TE nhằm phục vụ cho ngành nông nghiệp Việt Nam, mang lợi ích kinh tế và giá trị xã hội cao và giải quyết công việc làm cho nguồn lao động địa phương và khu vực.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty PPC năm 2018

Ông Trần Chí Nguyện – Chủ Tịch HĐQT PPC phát biểu

Ông Lê Quốc Dũng – Thành Viên HĐQT kiêm Giám Đốc PPC phát biểu

Cổ Đông- Đại Biểu tham dự ĐHĐCĐTN năm 2018

Ông Văn Tiến Thanh – Tổng Giám Đốc Cty PVCFC phát biểu

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã khép lại với sự đồng thuận cao của quý vị cổ đông thông qua các chủ trương, kế hoạch hành động cụ thể. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc triển khai thực hiện các chủ trương đối với các phòng/ban/người lao động để cùng nhau quyết tâm nổ lực học hỏi và làm việc tăng cường năng lực doanh nghiệp canh tranh trong thời buổi hội nhập quốc tế.[:en]On 14/4/2016, Petrovietnam Packaging Joint Stock Company (PPC) successfully organized the Annual General Meeting of Shareholders in 2016 with the attendance of shareholders, representing 2.288.600 shares for 70.09% of the company shares.

The congress has passed and agreed on important issues directly related to the efficiency of business operations and the organizational structure of the company as follows:

– Approval of the Board of Directors’ Report on the operation of the Company in 2015.

– Approval of the Report of the Board of Supervisors (BOS) of the Company in 2015.

– Approval of the report about the production and business results in 2015 and production and business plan in 2016.

– Approved financial statements (2015) audited by Deloitte Vietnam Limited.

– Approve the business plan of 2016 of the Company, specifically according to the following main criteria:

 

 

+ Production output: 18,514,265 bags.
+ Consumption output: 18,514,265 bags.
+ Turnover: 145,679 million dong.
+ Profit before tax: 5.415 million dong.
+ Profit after tax: 4,874 million dong.

– Approving profit distribution in 2015 and proposal for profit distribution in 2016.

– Approving the remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2015 and the remuneration plan of the Board of Directors and Supervisory Board in 2016.

– Accepting that the auditor will audit the financial report for 2016 to Deloitte Vietnam Co., Ltd.

– Approval of the Charter of Petrovietnam Packaging Joint Stock Company.

– Approval of the addition of business lines in the business license of PetroVietnam Packaging Joint Stock Company.

– Approval of the investment project of PetroBaclieu Fertilizer Plant.

– Approval of the issuance of shares to increase charter capital of Petrovietnam Packaging Joint Stock Company.

– Approved the reappointment Mr. Le Quoc Dung continues to assume the position of Director of Petrovietnam Packaging Joint Stock Company until the end of the term of the current Board.

– Approved the dismissal of members of the Board of Directors, Supervisory Board term 2015-2020 of Vietnam Petroleum Packaging Joint Stock Company.

– Through the additional election of replacement members of the Board, Supervisory Board term 2015-2020 of Vietnam Petroleum Packaging Joint Stock Company.

After more than 5 years of operation, PetroVietnam Packaging Joint Stock Company (PPC) has exploited the maximum operating capacity of the packaging factory and is gradually asserting the quality and prestige of the brand in the domestic and foreign market. In 2016, PPC will invest in expanding its production line of packaging technology with a target of 30 million bags per year to meet the needs of traditional customers and potential customers in foreign.

 

 

In order to inherit the existing advantages and prestige of the Vietnam Oil and Gas Group, PPC continues to implement the project of Bac Lieu Petroleum Fertilizer Plant to supply superior product line (Black N.Humate + TE) for the agricultural sector of Vietnam to meet the market demands in 2016. This project is evaluated to bring economic benefits and high social value with a profit of about 12 billion VND per year, contributing to the provincial budget of about 3 billion dong per year and solving work to make in locally and regionally region.

The General Assembly of Shareholders in 2016 closed with the high agreement of shareholders through the specific guidelines and action plans. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors and the Board of Management to implement the policies for the departments / employees to learn and work efficiently to strengthen the business capacity, make PPC become one of best company in Vietnam in field of packaging and fertilizer[:]

All rights reserved. Powered by SaoKim